Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?

ID [0]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến giao tử của các cây AA, aa. Sau đó cho giao tử của cây AA thụ tinh với giao tử của cây aa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng cơ thể tam bội không có khả năng tạo giao tử; Cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 100% cây hoa đỏ.
II. F1 có 3 loại kiểu gen.
III. F2 có 12 kiểu gen.
IV. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

A.3
B.2
C.1
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án Ac2.1.png
Bình luận
thptso1phumy - Ý I sai chứ ạ. Giao tử: AA,0,A - aa,0,a F1: Aa, AA,aa,AAaa

Trả lời

ninhduong Có cả 0 à @@
thptso1phumy @ SUỴT nhầm nãy chưa tỉnh ngủ :v
ngoclonga2 m chưa ngủ chứ tỉnh ngủ gì bá vl
doanhatvy - chuẩn , sao ko tính?

Trả lời

levantoannqn xử lí bằng consixin chứ không phải rối loạn phân bào nên không có giao tử O
sontieumtp99 Xử lí consixinn thì x2 và các nhiếm sắc thể đi về 1 bên và 1 bên ko có chi mà . 14/4/2018
windpham001 - sao mình không tính giao tử 0 nhỉ

Trả lời