Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến h?

ID [642086]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến hợp tử Aa, sau đó cho phát triển thành cây F1.Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F2. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 35/36.
II. F2 có 12 loại kiểu gen.
III. Toàn bộ các cây hoa trắng ở F2 đều có kiểu gen giống nhau.
IV. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A c3.1.png
Bình luận
01237333909 cho em hỏi thể hợp tử khi dùng cônsixin khác vs thể giao tử mà phải ko
Trả lời 4 Tháng 6 lúc 21:20
trangHM ukm em
vip đánh máy sai
gây ĐB ko thành công -> F1: AAaa và Aa
=> có 3 phép lai : AAaa x AAaa ; AAaa x Aa ; Aa x Aa nha
nếu mà gây db giao từ thì tạo ra gtu : AA ; aa ; A ; a => KG...
4 Tháng 6 lúc 21:31 Cảm ơn
hotboy11a1vc đang xét 1 hợp tử và 1 cây mà nhỉ
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 0:10