Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, người ta sử khi s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, người ta sử khi s?

ID [642107]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, người ta sử khi sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực thì hiệu suất gây đột biến đạt 30%, tác động lên quá trình tạo giao tử cái thì hiệu suất đạt 20%. Thực hiện phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n. Theo lí thuyết, F1 hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 44%.
B. 56%.
C. 50%.
D. 14%.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A - Kiểu gen của các cây F1.
Quá trình gây đột biến ở giao tử đực đạt hiệu suất 30%, cho nên aa sẽ cho 2 loại giao tử là 30%aa và 70%a; Ở giao tử cái đạt hiệu suất 20% nên AA sẽ cho 2 loại giao tử là 20%aa và 80%a.
Vậy ở F1 hợp tử bình thường chiếm tỉ lệ: 0,7 x 0,8 = 0,56 = 56%
→ Hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: 100% - 56% = 44%
→ Đáp án A.
Bình luận