Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?

ID [0]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái. Thực hiện phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n, thể tam bội không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A.9
B.6
C.12
D.21
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án Cc1.1.png
Bình luận
sontieumtp99 - 😂😂😂😂. Em cạm ơn. . 15/4/2018

Trả lời

sontieumtp99 - Em ko hiểu? .ý em là từ 1 tế bào AA giảm phân thì nhân đôi 1 lần AAAA. Sử dụng consixin làm tất cả AAAA đi về 1 tế bào và 1 tế bào ko có gì. Giảm phân 2 : tế bàoAAAA tạo thành 2 tế bào AA, 1tế bào ko có gì tạo 2 giao tử O. Em đang sai mô rứa . 15/4/2018

Trả lời

trangHM Trước khi bước vào Gp1 thì tb sẽ nhân đôi trạng thái képViệc dùng consixin này là ở kì trung gian nó không liên quan kì sau nên không phải rối loạn phân ly Làm cho thoi vô sắc không được hình thành... Ở kì sau I: mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển theo thoi vô sắc về một cực của tế bào. ko có thoi vô sắc thì làm sao mà di chuyển được . nên nó sẽ tạo ra giao tử 2n kép thôi. " Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n " không có giao tủ O ( 0n ) gì ở đây cả . 15/4/2018
sontieumtp99 - Có nghĩa là từ 1 tế bào AA sau khi xử lí consixin tạo thành 2 tế bào AAAA à . 15/4/2018

Trả lời

trangHM ban đầu 1 tb AA -> đến pha S nhân đôi : AAAA -> đến pha G2 ...lúc này sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội, ức chế hình thành thoi phân bào -> bộ NST không phân li trong quá trình phân bào -> AAAA tiến hành giảm phân => 2 giao tử AA . 15/4/2018
sontieumtp99 - AA phải tạo ra 3 loại giao tử AA, A, và O chứ? . 14/4/2018

Trả lời

sontieumtp99 Giải thích giúp mình vs . 15/4/2018
trangHM Sử dụng hóa chất cônsixin mà em AA -> AAAA --- giảm phân => AA còn trường hợp đb không thành công thì AA -> A tương tự aa ---=> aa và a . 15/4/2018