Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của mộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của mộ?

ID [119443]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Ở thế hệ F2, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ là 36%. Lấy một cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là

A. \(\dfrac{2}{3}.\)
B. \(\dfrac{1}{4}.\)
C. \(\dfrac{1}{3}.\)
D. \(\dfrac{4}{9}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Ở F2, cá thể không mang gen đột biến a (kiểu gen AA) chiếm tỉ lệ = 100% - 36% = 64% = 0,64.
- Khi các cá thể ngẫu phối thì ở F2, cấu trúc di truyền đạt cân bằng di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec. → tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
- Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aa.
- Trong số các cây hoa đỏ ở F2 (gồm 0,64AA và 0,32Aa) thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ = \(\dfrac{0,64}{0,64+0,32}=\dfrac{2}{3}.\)
- Như vậy, khi lấy một cây hoa đỏ thì xác suất thu được cây thuần chủng = \(\dfrac{2}{3}\)
→ Đáp án A.
Bình luận