Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B quy định hạt đỏ trội?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B quy định hạt đỏ trội?

ID [118991]

Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu được 63% hạt tròn, đỏ; 21% hạt tròn, trắng; 12% hạt dài, đỏ; 4% hạt dài, trắng. Theo lí thuyết, tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là

A. A = 0,6; a =0,4; B = 0,7; b =0,3.
B. A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4.
C. A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5.
D. A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C 63% A_B_: 21% A_bb: 12% aaB_: 4% aabb
Xét riêng từng cặp.
- Cặp Aa →84% A_: 16% aa → a= \(\sqrt{16%}=0,4\) → A = 1-0,4 = 0,6
- Cặp Bb → 75% B_: 25% bb → b = \(\sqrt{25%}=0,5\) → B = 1-0,5=0,5
Bình luận