Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đan?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đan?

ID [119458]

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ, xác suất để cả hai cây được chọn có kiểu gen dị hợp tử là

A. 14,06%.
B. 56,25%.
C. 75,0%.
D. 25%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B Tỉ lệ cây aa = 1 – 0,64 = 0,36 → a = 0,6, A = 0,4
Thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa
Trong các cây hoa đỏ thì: 1/4 AA : 3/4 Aa
Xác suất lấy 2 cây hoa đỏ đều có kiểu gen dị hợp là: \({{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}\) = 0,5625
→ Đáp án B.
Bình luận