Ở một loài thực vật, alen quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng, gen nằm trên nhiễm sắc thể th?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở một loài thực vật, alen quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng, gen nằm trên nhiễm sắc thể th?

ID 683864.

Ở một loài thực vật, alen quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một trung tâm giống đã tạo ra giống hoa vàng. Để kiểm tra độ thuần chủng của giống này, người ta lấy các cây hoa vàng (P) giao phấn với các cây hoa trắng, thu được đời con có 37,5% cây hoa trắng. Theo lí thuyết, Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ hoa vàng thuần chủng ở thế hệ P là 25%.
II. Nếu cho các cây P tự thụ phấn thu được đời con có tỉ lệ hoa vàng là 81,25%.
III. Nếu cho P giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ hoa trắng ở đời con là 9/64.
IV. Nếu cho P giao phấn ngẫu nhiên thì trong số hoa vàng ở đời con tỉ lệ hoa vàng thuần chủng là 5/11.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 24/7/2018 lúc 11:22 Link fb:
Đáp án D.
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I đúng. Cấu trúc di truyền ở P là (1-y)AA + yAa = 1.
Khi lai với cây hoa tráng chỉ có kiểu gen Aa tạo ra đời con có hoa trắng.
yAa × aa → y(1Aa : 1aa) → aa = ½ × y = 37,5% → y = 75% = 0,75.
→ Cấu trúc di truyền ở P: 0,25AA : 0,75Aa.
→ Hoa vàng thuần chủng = 25%.
II đúng. Nếu P tự thụ phấn: 0,25AA : 0,75Aa → Tỉ lệ hoa trắng (aa) ở đời con = 0,75 × ¼ = 0,1875.
→ Tỉ lệ hoa vàng = 1 – 0,1875 = 0,8125 = 81,25%.
III. P giao phấn ngẫu nhiên. Tần số alen a = 0,75/2 = 0,375.
→ Tỉ lệ hoa trắng aa = (0,375)2 = 9/64.
IV đúng. Tần số alen A = 1 – 0,375 = 0,625.
→ Cấu trúc di truyền 25/64AA : 30/64Aa : 9/64aa.
→ Tỉ lệ hoa vàng thuần chủng/ hoa vàng = 25/55 = 5/11.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
iloveyds123 Gthich rõ hơn giúp e ạ
12/10/2018 lúc 21:22
iloveyds123 Mod ơi mod đâu r
13/10/2018 lúc 12:22
vuthithuyphuong -Cấu trúc di truyền ở P là (1-y)AA + yAa = 1.
Khi lai với cây hoa tráng chỉ có kiểu gen Aa tạo ra đời con có hoa trắng(Aa*aa)
yAa × aa → y(1Aa : 1aa) → aa = ½ × y = 37,5% → y = 75% = 0,75. => ý 1
-Nếu P tự thụ phấn: 0,25AA : 0,75Aa → chỉ có kiểu gen Aa tự thụ phấn mới tạo ra đời con có hoa trắng thôi-> Aa*Aa-> 1/4AA:1/2Aa:1/4aa->Tỉ lệ hoa trắng (aa) ở đời con = 0,75 × ¼ = 0,1875→ Tỉ lệ hoa vàng = 1 – 0,1875 = 0,8125 = 81,25%..=> ý 2
-P giao phấn ngẫu nhiên(0,75Aa, 0,25AA tạp giao). Tần số alen a (trong Aa mới có a, trong Aa thì A chiếm 1 nửa, a chiếm 1 nửa)= 0,75/2 = 0,375→ Tỉ lệ hoa trắng aa = (0,375)^2 = 9/64 ^^=> ý 3
- Tần số alen A = 1 – 0,375 = 0,625.( vì tấn số a+A=1)
→ Cấu trúc di truyền 25/64AA : 30/64Aa : 9/64aa.[cái này có công thức thầy cho r nha:(1-căn y)^2AA:2( căn y-y)Aa:yaa]^^
→ Tỉ lệ hoa vàng thuần chủng/ hoa vàng = 25/(25+30) = 5/11.=> ý 4
29/10/2018 lúc 3:43 Cảm ơn
hocsinh401 tại sao cấu trúc dt ở p lại có kiểu như vậy ạ
19/10/2018 lúc 2:41
vuthithuyphuong Kiểu gen qui định là AA, Aa thôi bạn, tổng tỉ lệ 2 cái đó tổng lại =1 mà Aa là y rồi thì AA là (1-y) thôi
29/10/2018 lúc 3:26 Cảm ơn
xbthuy1 giai thich em vs a
28/10/2018 lúc 18:12
vuthithuyphuong -Cấu trúc di truyền ở P là (1-y)AA + yAa = 1.
Khi lai với cây hoa tráng chỉ có kiểu gen Aa tạo ra đời con có hoa trắng(Aa*aa)
yAa × aa → y(1Aa : 1aa) → aa = ½ × y = 37,5% → y = 75% = 0,75. => ý 1
-Nếu P tự thụ phấn: 0,25AA : 0,75Aa → chỉ có kiểu gen Aa tự thụ phấn mới tạo ra đời con có hoa trắng thôi-> Aa*Aa-> 1/4AA:1/2Aa:1/4aa->Tỉ lệ hoa trắng (aa) ở đời con = 0,75 × ¼ = 0,1875→ Tỉ lệ hoa vàng = 1 – 0,1875 = 0,8125 = 81,25%..=> ý 2
-P giao phấn ngẫu nhiên(0,75Aa, 0,25AA tạp giao). Tần số alen a (trong Aa mới có a, trong Aa thì A chiếm 1 nửa, a chiếm 1 nửa)= 0,75/2 = 0,375→ Tỉ lệ hoa trắng aa = (0,375)^2 = 9/64 ^^=> ý 3
- Tần số alen A = 1 – 0,375 = 0,625.( vì tấn số a+A=1)
→ Cấu trúc di truyền 25/64AA : 30/64Aa : 9/64aa.[cái này có công thức thầy cho r nha:(1-căn y)^2AA:2( căn y-y)Aa:yaa]^^
→ Tỉ lệ hoa vàng thuần chủng/ hoa vàng = 25/(25+30) = 5/11.=> ý 4
29/10/2018 lúc 3:38 Cảm ơn
Ngocanhcl sao biết P chỉ chứa KG AA vs Aa vậy ạ
3/12/2018 lúc 22:8
kuhaza đề cho P hoa vàng nên chỉ có AA và Aa nha bạn
3/12/2018 lúc 22:9 Cảm ơn
nhungmax97 tại sao suy được aa=1/2 y vậy ạ ?
12/1/2019 lúc 23:17