Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quầ?

ID [778055]

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Ở thế hệ F2, số cá thể mang gen a chiếm tỉ lệ 64%. Lấy một cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là

A. 3/7.
B. 9/25.
C. 1/3.
D. 2/3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

- Ở F2, cá thể không mang gen đột biến a (kiểu gen AA) chiếm tỉ lệ = 100% - 64% = 36% = 0,36.
- Khi các cá thể ngẫu phối thì ở F2, cấu trúc di truyền đạt cân bằng di truyền theo định luật Hacđi-Vanbec → Tần số A = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.
- Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là 0,36AA : 0,48 Aa : 0,16aa.
- Trong số các cây hoa đỏ ở F2 (gồm 0,36AA : 0,48 Aa) thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ = \(\dfrac{0,36}{0,36+0,48}=\dfrac{3}{7}.\)
- Như vậy, khi lấy một cây hoa đỏ thì xác suất thu được cây thuần chủng = \(\dfrac{2}{3}\)
→ Đáp án D.