Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài, gen R qu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài, gen R qu?

ID [777980]

Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài, gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Hai cặp gen Dd, Rr phân ly độc lập. Khi thu hoạch tại một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25 hạt dài, trắng. Cho các phát biểu sau:
I. Kiểu gen rr chiếm tỷ lệ 1/4 trong quần thể cân bằng di truyền.
II. Cho kiểu hình hạt dài, đỏ ra trồng thì vụ sau thu được tỉ lệ kiểu hình hạt dài, đỏ là 8/9
III. Trong số hạt đỏ ở quần thể cân bằng di truyền, hạt đỏ dị hợp chiếm 2/3
IV. Tần số của D, d trong quần thể trên lần lượt là 0,9 và 0,1
Phát biểu đúng là

A. I., II., III.
B. II., III., IV.
C. I., IV.
D. I., III.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

Đáp án A
I. Đúng, Tỉ lệ hạt đỏ: trắng là 75 : 25 = 3 : 1
II. Đúng. Kiểu hình hạt dài đỏ, có hai kiểu gen RRdd và Rrdd, theo tỷ lệ 2:1
Cặp dd cho đời sau 100% hạt dài, ta xét cặp Rr
Tính lại tần số alen: Tần số R = 2/3, tần số r = 1/3
Tỷ lệ đời sau theo định luật Hacđi – Vanbec: kiểu hình rr là \({{\left( \dfrac{1}{3} \right)}^{2}}=\dfrac{1}{9}\)
Kiểu hình RR + Rr là 8/9.
III. Đúng. Hạt đỏ dị hợp có tỷ lệ 50% → Tỷ lệ hạt đỏ dị hợp trong số hạt đỏ là 50/75 = 2/3
IV. Sai. Tỷ lệ hạt tròn : dài = 19 : 81.
Tần số d là \(\sqrt{0,81}=0,9.\) Tần số D là 1 – 0,9 = 0,1