Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Xét các quần thể có cấu t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Xét các quần thể có cấu t?

ID [662365]

Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Xét các quần thể có cấu trúc di truyền sau đây:
(1) 100% cây hoa đỏ.
(2) 100% cây hoa hồng.
(3) 100% cây hoa trắng.
(4) 50% cây hoa đỏ ; 50% cây hoa trắng.
(5) 75% cây hoa đỏ ; 25% cây hoa trắng.
(6) 16% cây hoa đỏ ; 48% cây hoa hồng ; 36% cây hoa trắng.
Trong 6 quần thể nói trên, có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 2 quần thể. 
B. 4 quần thể.
C. 3 quần thể. 
D. 1 quần thể.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận