Ở một loài thực vật, màu hoa được quy định bởi hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập; Khi trong kiểu gen có cả hai l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, màu hoa được quy định bởi hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập; Khi trong kiểu gen có cả hai l?

ID [0]

Ở một loài thực vật, màu hoa được quy định bởi hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập; Khi trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều cho hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và không tính phép lai thuận nghịch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai giữa hai cây có kiểu hình khác nhau đều cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?

A.3.
B.6.
C.4.
D.5.
Lại Thị Lan
Đáp án ATheo bài toán ta có:
A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng.
Số phép lai giữa hai cây có kiểu hình khác→ đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1. Để đời con có tỉ lệ 3:1 thì bố mẹ đem lai phải có kiểu gen dị hợp.
Cây hoa đỏ dị hợp gồm có AABb, AaBB, AaBb.
Cây hoa trắng dị hợp gồm có Aabb, aaBb.
Các phép lai: P: AaBB ´ Aabb → F1: 3 đỏ: 1 trắng.
P: AABb × aaBb → F1 có 3 đỏ : 1 trắng.
P: AaBb ´aabb → F1: 1 đỏ: 3 trắng.
→ Đáp án A.
Bình luận
vovankhanh - đáp án phải là 6 ms đúng chứ , còn nhiều phép lai nx ví dụ như Aabb lai với aaBb

Trả lời

kudoshinidung lai giữa các cây có kiểu hình khác nhau nha