Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim?

ID [119466]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng giao phấn ngẫu nhiên, có gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, a không có khả năng này nên hạt aa không phát triển khi đất có kim loại nặng. Tiến hành gieo 25 hạt (gồm 15 hạt Aa, 10 hạt aa) trên đất có kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1. Lấy 3 hạt ở đời F1, xác suất để trong 3 hạt này có 2 hạt nảy mầm được trên đất có kim loại nặng là

A.\(\dfrac{9}{64}.\)
B.\(\dfrac{3}{4}.\)
C.\(\dfrac{27}{64}.\)
D.\(\dfrac{9}{16}.\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C- Ở thế hệ xuất phát, có 15 hạt Aa nảy mầm được nên tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành là 100%Aa → Tần số A = \(\dfrac{1}{2},\) a = \(\dfrac{1}{2}.\)
→ Do quần thể ngẫu phối nên tỉ lệ hợp tử ở F1 là \(\dfrac{1}{4}\) AA : \(\dfrac{1}{2}\) Aa : \(\dfrac{1}{4}\) aa.
→ Tỉ lệ hạt F1 nảy mầm được là \(\dfrac{3}{4},\) hạt không nảy mầm được là \(\dfrac{1}{4}.\)
Lấy ngẫu nhiên 3 hạt, xác suất để có 2 hạt nảy mầm được = \(C_{3}^{2}\times {{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}\times \dfrac{1}{4}=\dfrac{27}{64}\) → Đáp án C.
Bình luận