Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định?

ID [119499]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định cây mầm có lá xanh trội hoàn toàn so với a quy định cây mầm có lá trắng. Mầm cây aa bị chết do cây không quang hợp được. Tiến hành gieo 1000 hạt (gồm 300 hạt AA, 700 hạt Aa), các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1. Lấy 2 cây F1, xác suất để 1 cây thuần chủng, cây còn lại không thuần chủng là

A. 24,42%.
B. 42,42%.
C. 57,58%.
D. 48,85%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D - Ở thế hệ xuất phát, tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành là 0,3AA : 0,7Aa → Do quần thể tự phối nên → Tỉ lệ hợp tử ở F1 là 0,475AA : 0,35Aa : 0,175aa. (0,7Aa tự phối sẽ sinh ra 3 kiểu gen là 0,175AA : 0,35Aa : 0,175aa).
- Vì hạt aa nảy mầm sau đó bị chết nên tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành F1 là \(\dfrac{0,475}{0,475+0,35}\) AA : \(\dfrac{0,35}{0,475+0,35}\) Aa = \(\dfrac{19}{33}\) AA : \(\dfrac{14}{33}\) Aa.
- Trong 2 cây F1, xác suất để 1 cây thuần chủng, cây còn lại không thuần chủng là \(=C_{2}^{1}.\dfrac{19}{33}.\dfrac{14}{33}=2.\dfrac{266}{1089}=48,85%.\) → Đáp án D.
Bình luận