Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hoàn toàn so với alen a làm cho h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hoàn toàn so với alen a làm cho h?

ID [119426]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hoàn toàn so với alen a làm cho hạt không nảy mầm. Tiến hành gieo 100 hạt (gồm 40 hạt AA, 60 hạt Aa) lên đất canh tác, các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1; F1 nảy mầm và sinh trưởng, sau đó ra hoa kết hạt tạo thế hệ F2. Ở các hạt F2, kiểu gen Aa có tỉ lệ là

A. 11/17.
B. 6/17.
C. 3/17.
D. 25/34.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Chọn đáp án C
Ta có 0,4 AA và 0,6Aa tự thụ phấn
F1: 0,4AA + 0,15AA + 0,3Aa + 0,15aa = 0,55AA + 0,3Aa + 0,15aa tự thụ phấn
Và aa không nảy mầm
F2: Aa = 0,3/0,85 × 1/2 = 3/17
Đáp án C
Bình luận
nguyenhiep2509 hạt F2 là thế hệ F3 thế thì tại sao ad lại để ngay ở đời F1 thế ạ???
7 Tháng 1 lúc 15:21
nguyenhiep2509 ad tính như thế thì là đang tính hạt của F1 rồi
7 Tháng 1 lúc 15:24