Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, a?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, a?

ID [119463]

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự phối, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng, alen a không có khả năng này nên hạt có kiểu gen aa bị chết khi đất có kim loại nặng. Tiến hành gieo 1500 hạt (gồm 400 hạt AA, 600 hạt Aa, 500 hạt aa) trên đất có kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên thế hệ F1; F1 nảy mầm và sinh trưởng, sau đó ra hoa kết hạt tạo thế hệ F2. Lấy một hạt ở đời F2, xác suất để hạt này nảy mầm được trên đất có kim loại nặng là

A.91,18%.
B.90,18%.
C.87,5%.
D.84%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A- Ở thế hệ xuất phát, tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành là 0,4AA : 0,6Aa → Do quần thể tự phối nên → Tỉ lệ hợp tử ở F1 là 0,55AA : 0,3Aa : 0,15aa. (0,6Aa tự phối sẽ sinh ra 3 kiểu gen là 0,15AA : 0,3Aa : 0,15aa).
- Vì hạt aa không nảy mầm được nên tỉ lệ kiểu gen ở cây trưởng thành F1
\(\dfrac{0,55}{1-0,15}\) AA : \(\dfrac{0,3}{1-0,15}\) Aa = \(\dfrac{11}{17}\) AA : \(\dfrac{6}{17}\) Aa.
- Tỉ lệ hợp tử ở F2 là \(\dfrac{25}{34}\) AA : \(\dfrac{6}{34}\) Aa : \(\dfrac{3}{34}\) aa.
Như vậy, ở F2 tỉ lệ hạt nảy mầm ( \(\dfrac{25}{34}\) AA + \(\dfrac{6}{34}\) Aa) là \(\dfrac{31}{34}\) = 91,18%. Tỉ lệ hạt nảy mầm là 91,18% nên khi lấy ngẫu nhiên 1 hạt, xác suất để hạt đó nảy mầm được là 91,18%.
→ Đáp án A.
Bình luận