Ở một loài thực vật tự thụ phấn, xét hai cặp gen Aa và Bb, trong đó alen A quy định cây thân cao, alen a quy định cây th?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật tự thụ phấn, xét hai cặp gen Aa và Bb, trong đó alen A quy định cây thân cao, alen a quy định cây th?

ID [118946]

Ở một loài thực vật tự thụ phấn, xét hai cặp gen Aa và Bb, trong đó alen A quy định cây thân cao, alen a quy định cây thân thấp, alen B quy định quả đỏ, alen b quy định quả vàng, các gen phân li độc lập. Một quần thể (P) của loài này có tỉ lệ các kiểu gen như sau:
q12.png
Biết rằng không xảy ra đột biến ờ tất cả các cá thể trong quần thể, các cá thể tự thụ phấn nghiêm ngặt. Cho các phát biểu sau đây về quần thể nói trên:
I. Ở thế hệ F1, trong quần thể xuất hiện 9 kiểu gen.
II. Ở thế hệ F1, trong quần thể có 40,5% cây thân cao, quả đỏ.
III. Ở thế hệ F1, trong quần thể có 3,78% số cây mang hai cặp gen dị hợp.
IV. Ở thế hệ F1, chọn ngẫu nhiên 3 cây, xác suất để trong 3 cây được chọn có 2 cây thân thấp, quả vàng xấp xỉ 8,77%.
Có bao nhiêu phát biểu ở trên đúng?

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A
Do các cá thể tự thụ phấn nghiêm ngặt.
AABb cho đời con : AA × (1/4BB : 2/4Bb : 1/4bb)
AaBb cho đời con : (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) × (1/4BB : 2/4Bb : 1/4bb)
Aabb cho đời con : (1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) × bb
aaBb cho đời con : aa × (1/4BB : 2/4Bb : 1/4bb)
aabb cho đời con : aabb
F1 có số loại kiểu gen là : 3 x 3 = 9 → I. đúng
F1 có tỉ lệ cao, đỏ A-B- = 0, 36 × 3/4 + 0,24 × 9/16 = 0,405 = 40,5% → II. đúng
F1 có tỉ lệ mang 2 cặp gen dị hợp AaBb = 0,24 × 2/4 × 2/4 = 0,06 = 6% → III. sai
F1 tỉ lệ thấp, vàng aabb = 0,24 × 1/16 + 0,18 × 1/4 + 0,12 × 1/4 + 0,1 = 0,19
F1 chọn ngẫu nhiên 3 cây, xác suất để chọn được 2 trong 3 cây có kiểu hình thấp, vàng là: \(C_{3}^{2}\times 0,19\times 0,19\times 0,81=0,087723\approx 8,77%\) → IV. đúng
Vậy có 3 phát biểu đúng
Bình luận