Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, alen A trội hoàn toàn so với?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, alen A trội hoàn toàn so với?

ID [119429]

Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, alen A trội hoàn toàn so với alen a, alen B trội hoàn toàn so với alen b. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có cấu trúc di truyền là: 0,15 AABB + 0, 30 AABb + 0,15 AAbb + 0,10 AaBB + 0, 20 AaBb + 0,10 Aabb = 1. Do điều kiện sống thay đổi những cá thể có kiểu hình lặn aa bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi sinh ra. Cho rằng không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, thế hệ F3 của quần thể này có tần số alen a, b lần lượt là:

A. 0,25 và 0,25.
B. 0,2 và 0,5.
C. 0,125 và 0,5.
D. 0,375 và 0,75.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Đáp án C
Phương pháp:
Nếu kiểu gen aa bị chết ngay sau khi sinh thì ở thế hệ n tần số alen a được tính theo công thức: \(\dfrac{q}{1+nq}\)
Cách giải :
Tần số alen A = 0,8 = 0,15 + 0,30 + 0,15 + (0,1 + 0,2 + 0,1) ÷ 2 ; a = 0,2 ; B = b = 0,5
Ở thế hệ F3 tần số alen a là \(\dfrac{0,2}{1+3\times 0,2}=0,125\)
Vì tất cả các kiểu gen chứa aa đều chết nên tần số alen b không thay đổi
Bình luận