Ở người, alen A quy định tóc xoăn là trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, alen A quy định tóc xoăn là trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen ?

ID [118985]

Ở người, alen A quy định tóc xoăn là trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a=0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều tóc xoăn có thể sinh ra 3 con trong dó 2 con trai tóc xoăn và 1 con gái tóc thẳng là?

A. 1,97%.
B. 9,44%.
C. 1,72%.
D. 52%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C a = 0,4 → A = 0,6
Vợ chồng đều tóc xoăn → AA = 0,62 = 0,36; Aa = 2 × 0,4 × 0,6 = 0,48
Tính lại tỉ lệ: AA = \(\dfrac{0,36}{0,36+0,48}=\dfrac{3}{7}\) ; Aa = \(\dfrac{4}{7}\)
Để sinh được con không phân biệt mùi vị thì cặp vợ chồng này phải có kiểu gen Aa
Xét phép lai Aa × Aa → \(\dfrac{3}{4}\) A_: \(\dfrac{1}{4}\) aa
Xác suất sinh ra 3 con trong đó 2 con trai tóc xoăn và 1 con gái tóc thẳng là: \(=\dfrac{1}{4}\times \dfrac{4}{7}\times \left( \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2} \right)\times \left( \dfrac{3}{4}\times \dfrac{1}{2} \right)\times \dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{2}\times 3\approx 1,72%\)
Bình luận