Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra những người bạch tạng trong một quần thể cân bằng di truyền chiếm 4%. Dự đoán nà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra những người bạch tạng trong một quần thể cân bằng di truyền chiếm 4%. Dự đoán nà?

ID [118940]

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra những người bạch tạng trong một quần thể cân bằng di truyền chiếm 4%. Dự đoán nào sau đây đúng?

A. Số người mang alen lặn trong số những người không bị bệnh của quần thể trên chiếm 1/3.
B. Một người bình thường của quần thể trên kết hôn với một người bạch tạng thì xác suất họ sinh con bình thường là 3/4.
C. Một cặp vợ chồng đều thuộc quần thể trên, xác suất sinh con không bị bệnh là 25%.
D. Số người không mang alen lặn trong quần thể trên chiếm 96%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A
Tần số alen d = 0,2 → D= 0,8
Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,64DD : 0,36Aa : 0,04aa
Xét các phương án
A. Số người mang alen lặn trong số những người không bị bệnh của quần \(\dfrac{0,32}{0,32+0,64}=\dfrac{1}{3}\) → A đúng
B. người bình thường (2AA:1Aa) kết hôn với người bị bạch tạng aa
Xác suất họ sinh con bị bệnh là \(\dfrac{1}{3}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}\to D-=\dfrac{5}{6}\) → B sai
C. xác suất 2 vợ chồng đều thuộc quần thể trên sinh con không bị bệnh là: (0,64DD : 0,36Aa : 0,04aa)( 0,64DD : 0,36Aa : 0,04aa) → tỷ lệ không bị bệnh là 96% → C sai.
D sai, số người không mang alen lặn là 64%
Bình luận