Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có 64% ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có 64% ?

ID [119462]

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có 64% số người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng trong quần thể này đều không bị bệnh bạch tạng, xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là

A. \(\dfrac{1}{4}.\)
B. \(\dfrac{1}{36}.\)
C. \(\dfrac{4}{49}.\)
D. \(\dfrac{16}{49}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C - Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy, khi quần thể có 64% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 64% = 36%.
- Tần số a = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.
Tần số a = 0,6 → Tần số A = 1 – 0,6 = 0,4
- Cặp vợ chồng này đều không bị bệnh có kiểu gen là AA hoặc Aa nhưng trong đó kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = \(\dfrac{0,48}{0,48+0,36}=\dfrac{4}{7}.\)
- Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh = \({{\left( \dfrac{4}{7} \right)}^{2}}\times \dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{49}\) → Đáp án C.
Bình luận