Ở người, bệnh phêninkêtô niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Mộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh phêninkêtô niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Mộ?

ID [119522]

Ở người, bệnh phêninkêtô niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Một quần thể người đang trạng thái cân bằng di truyền về gen nói trên, có 19% số người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng thuộc quần thể này đều không bị bệnh nhưng có bố của người vợ bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là

A. 21/44.
B. 21/22.
C. 3/44.
D. 3/22.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A
Quy ước:
A: bình thường,
a: bị bệnh
Quần thể người đang trạng thái cân bằng di truyền về gen nói trên, có 19% số người mang gen bệnh → Số người không mang gen gây bệnh có kiểu gen AA chiếm tỉ lệ: 1 - 19% = 81%
Tần số alen A = 0,9, tần số alen a = 1 - 0,9 = 0,1
Quần thể cân bằng có cấu trúc: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa
Người vợ có bố bị bệnh nên chắc chắn có kiểu gen dị hợp Aa → Giảm phân cho giao tử A : a
Người chồng có kiểu gen: 0,81AA : 0,18Aa hay \(\dfrac{0.81}{0.81+0.18}\) AA : \(\dfrac{0.18}{0.81+0.18}\) Aa hay \(\dfrac{9}{11}\) AA : \(\dfrac{2}{11}\) Aa giảm phân cho giao tử \(\dfrac{10}{11}\) A : \(\dfrac{1}{11}\) a
Cặp vợ chồng trên sinh con bị bệnh chiếm tỉ lệ: \(\dfrac{1}{11}a\times \dfrac{1}{2}a=\dfrac{1}{22}\)
Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con bình thường là: \(1-\dfrac{1}{22}=\dfrac{21}{22}\)
Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là: \(\dfrac{21}{22}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{21}{44}\)
Bình luận