Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?

ID [778114]

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần thể người đang cân bằng về di truyền, có tỉ lệ người bị bệnh là 1%. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh này. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và bị bệnh là

A. 0,5%.
B. \(\dfrac{1}{121}.\)
C. \(\dfrac{1}{242}.\)
D. 1%.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

- Vì quần thể đang cân bằng di truyền nên ta có tần số alen a là 0,1 suy ra tần số alen A = 0,9. Cấu trúc di truyền của quần thể lúc cân bằng di truyền là 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.
Vậy trong số những người bình thường, người có kiểu gen dị hợp chiếm tỷ lệ \(\dfrac{0,18}{0,18+0,81}=\dfrac{2}{11}\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường có kiểu gen dị hợp là \(\dfrac{2}{11}.\dfrac{2}{11}=\dfrac{4}{121}\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng là con gái và bị bệnh là \(\dfrac{4}{121}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{242}.\)
→ Đáp án C.