Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?

ID [119505]

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần thể người đang cân bằng về di truyền, có tỉ lệ người bị bệnh là 4%. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh này. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là

A.\(\dfrac{71}{72}.\)
B.\(\dfrac{35}{72}.\)
C.\(\dfrac{4}{72}.\)
D.\(\dfrac{1}{72}.\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B- Vì quần thể đang cân bằng di truyền nên ta có tần số alen a = \(\sqrt{0,04}\) = 0,2 suy ra tần số alen A = 0,8.
Cấu trúc di truyền của quần thể lúc cân bằng di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Vậy trong số những người bình thường, người có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường có kiểu gen dị hợp là \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh là \(\dfrac{1}{9}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{36}.\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con không bị bệnh là \(1-\dfrac{1}{36}=\dfrac{35}{36}.\)
Vậy xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng là con gái và không bị bệnh là \(\dfrac{35}{36}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{35}{72}\) → Đáp án B.
Bình luận