Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần th?

ID [119506]

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần thể người đang cân bằng về di truyền, có tỉ lệ người bị bệnh là 4%. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh này nhưng có bố của vợ bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là

A. \(\dfrac{1}{96}.\)
B. \(\dfrac{11}{24}.\)
C. \(\dfrac{23}{24}.\)
D. \(\dfrac{35}{72}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B - Vì quần thể đang cân bằng di truyền nên ta có tần số alen a = \(\sqrt{0,04}\) = 0,2 suy ra tần số alen A = 0,8.
Cấu trúc di truyền của quần thể lúc cân bằng di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Vậy trong số những người bình thường, người có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}\)
→Người chồng bình thường có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ là \(\dfrac{1}{3}\)
Người vợ bình thường có bố bị bệnh nên kiểu gen của người vợ là Aa.
Xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh là \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{12}.\)
Xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con không bị bệnh là \(1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}.\)
Vậy xác suất để hai vợ chồng bình thường sinh con đầu lòng là con gái và không bị bệnh là \(\dfrac{11}{12}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{24}.\) → Đáp án B.
Bình luận