Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền c?

ID [119510]

Ở người, bệnh phenylketo niệu do gen lặn a nằm trên NST thường quy định. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có 84% số người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng thuộc quần thể này đều không bị bệnh, xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh là bao nhiêu?

A. \(\dfrac{9}{64}.\)
B. \(\dfrac{4}{49}.\)
C. \(\dfrac{11}{24}.\)
D. \(\dfrac{9}{16}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy khi quần thể có 84% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 84% = 16%.
- Tần số A = \(\sqrt{0,16}\) = 0,4.
Tần số A = 0,4 → Tần số a = 1 – 0,4 = 0,6
Thành phần kiểu gen của quần thể là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
- Cặp vợ chồng này đều không bị bệnh có kiểu gen là AA hoặc Aa nhưng trong đó kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ \(=\dfrac{0,48}{0,48+0,16}=\dfrac{3}{4}.\)
- Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh \(={{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}\times \dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{64}\) → Đáp án A.
Bình luận