Ở người, da bình thường do alen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, da bạch tạng do alen a quy định. Trong mộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, da bình thường do alen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, da bạch tạng do alen a quy định. Trong mộ?

ID [778021]

Ở người, da bình thường do alen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, da bạch tạng do alen a quy định. Trong một quần thể người được xem là cân bằng di truyền, có tới 91% dân số da bình thường. Trong quần thể nêu trên, hai vợ chồng da bình thường thì xác suất sinh con trai da bạch tạng là?

A. 2,66%.
B. 2,21%.
C. 5,25%.
D. 5,77%.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn

Smod Moon

Trong một quần thể người được xem là cân bằng di truyền, có tới 91% dân số da bình thường \(Aa+aa=1-0,{{3}^{2}}=91%\)
→ Có 9% số người trong quần thể này mắc bệnh bạch tạng.
→ Cấu trúc của quần thể người này là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
→ Cặp vợ chồng bình thường trong quần thể này có xác suất mang alen gây bệnh (Aa) là \(\dfrac{0,42}{0,91}=\dfrac{6}{13}.\)
Xét phép lai: \(\dfrac{6}{13}\) Aa \(\times \dfrac{6}{13}\) Aa → Xác suất sinh con trai bị bạch tạng là \(\dfrac{6}{13}\times \dfrac{6}{13}\times \dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{9}{388}\approx 2,66%\)