Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?

ID [119440]

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% số người mang gen bệnh. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết trong số những người không bị bệnh thì tỉ lệ số người mang gen bệnh là

A.0,32.
B.0,36.
C.1/3.
D.0,96.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C- Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy khi quần thể có 36% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 36% = 64%.
- Tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
Tần số A = 0,8 → Tần số a = 1 – 0,8 = 0,2
Thành phần kiểu gen của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
- Trong số những người không bị bệnh thì người mang gen bệnh (Aa) chiếm tỉ lệ = \(\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}\) → Đáp án C.
Khi bài ra cho biết tỉ lệ số người mang gen bệnh (mang kiểu gen Aa và aa) thì ta suy ra được tỉ lệ kiểu gen AA. Từ đó suy ra được tần số của A.
Bình luận