Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?

ID [119512]

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% số người mang gen bệnh. Trong quần thể này, cứ trung bình 100 người không bị bệnh thì có bao nhiêu người mang gen bệnh?

A. \(\dfrac{1}{3}.\)
B. \(\dfrac{4}{7}.\)
C. \(\dfrac{2}{7}.\)
D. \(\dfrac{1}{6}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy khi quần thể có 36% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 36% = 64%.
- Tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
Tần số A = 0,8 → Tần số a = 1 – 0,8 = 0,2
Thành phần kiểu gen của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
- Trong số những người không bị bệnh thì người mang gen bệnh (Aa) chiếm tỉ lệ \(=\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}.\) Vậy cứ trung bình 100 người thì có \(\dfrac{1}{3}\) trong số đó mang gen bệnh. → Đáp án A
Bình luận