Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% s?

ID [119514]

Ở người, gen a nằm trên NST thường quy định bệnh phenylketo niệu. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền có 36% số người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng ở quần thể này đều không bị bệnh nhưng có bố của chồng bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh?

A. \(\dfrac{4}{49}.\)
B. \(\dfrac{1}{36}.\)
C. \(\dfrac{1}{12}.\)
D. \(\dfrac{1}{18}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C - Người mang gen bệnh gồm có Aa và aa. Vì vậy khi quần thể có 36% số người mang gen bệnh thì số người mang kiểu gen AA = 100% - 36% = 64%.
- Tần số A = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
Tần số A = 0,8 → Tần số a = 1 – 0,8 = 0,2
Thành phần kiểu gen của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
- Người không bị bệnh có kiểu gen (Aa) chiếm tỉ lệ \(=\dfrac{0,32}{0,64+0,32}=\dfrac{1}{3}.\)
→ Người vợ có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{1}{3}.\) Người chồng bình thường có bố bị bệnh có kiểu gen Aa. Vậy xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh là \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{12}.\) → Đáp án C.
Bình luận