Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?

ID [119439]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có người da đen chiếm tỉ lệ 64%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:
I. Tần số của A, a lần lượt là 0,4 và 0,6
II. Một cặp vợ chồng đều có da đen sinh đứa con đầu lòng có da trắng. Nếu họ sinh đứa thứ 2 thì xác suất để đứa thứ 2 có da trắng là 25%.
III. Một cặp vợ chồng, chồng có màu da đen lấy vợ da trắng. Xác suất để họ sinh con đầu lòng có da trắng là 3/8.
IV. Một cặp vợ chồng khác ở trong quần thể này có da đen, xác suất để con đầu lòng của họ có da đen là 55/64.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D I. Người có da trắng chiếm tỉ lệ 100% - 64% = 36%.
Vì quần thể đang cân bằng về di truyền nên thành phần kiểu gen là p2AA : 2pqAa : q2aa. Nên tần số của a là q = \(\sqrt{{{q}^{2}}}\) = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.
→ Tần số của A = 1- 0,6 = 0,4 → Đúng.
II. Cặp vợ chồng này đều có da đen nhưng con đầu lòng của họ có da trắng chứng tỏ cả bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp Aa. Cả hai bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp nên khi sinh đứa thứ 2 thì xác suất để con có da trắng là: \(\dfrac{1}{4}\) aa.
Vậy xác suất để cặp vợ chồng này sinh con có da trắng là \(\dfrac{1}{4}\) = 25% → Đúng.
III. Chồng da đen có kiểu gen 0,16 AA: 0,48Aa, vợ da trắng có kiểu gen aa.
Xác suất sinh con da trắng thì người chồng phải có kiểu gen dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,48}{0,16+0,48}=\dfrac{3}{4}\) 3/4Aa → aa → tỉ lệ aa = 3/4 → 1/2 = 3/8 → Đúng
IV. Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
Vậy trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,48}{0,16+0,48}=\dfrac{3}{4}\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}=\dfrac{9}{16}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\)
Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh con có da trắng với xác suất là \(\dfrac{9}{16}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{64}.\)
→ Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có da đen (da không trắng) là 1 - \(\dfrac{9}{64}\) = \(\dfrac{55}{64}\) → Đúng.
→ Đáp án D.
- Khi quần thể cân bằng, tần số của alen lặn a = \(\sqrt{{}}\) (kiểu hình lặn)
- Phải xác định kiểu gen của bố mẹ thì mới dự đoán được tỉ lệ kiểu hình ở đời con. Khi bố mẹ có thể có các kiểu gen khác nhau thì chỉ dựa vào kiểu gen làm xuất hiện kiểu hình cần tìm (Phải tính xác suất xuất hiện KG đó).
- Xác suất để một cặp vợ chồng sinh con có kiểu hình lặn bằng tích xác suất xuất hiện KG của bố mẹ với tỉ lệ xuất hiện kiểu hình lặn.
- Xác suất sinh con có kiểu hình trội bằng 1- xác suất sinh con có kiểu hình lặn.
Bình luận