Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?

ID [119489]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có số người da đen chiếm tỉ lệ 64%. Ở trong quần thể này có một cặp vợ chồng da đen, xác suất để con đầu lòng của họ có da đen là

A. \(\dfrac{9}{16}.\)
B. \(\dfrac{9}{64}.\)
C. 75%.
D. \(\dfrac{55}{64}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D Người có da trắng chiếm tỷ lệ 100% - 64% = 36%.
Vì quần thể đang cân bằng về di truyền nên thành phần kiểu gen là p2AA : 2pqAa : q2aa. Nên tần số của a = \(\sqrt{{{q}^{2}}}\) = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.
→ Tần số của A = 1- 0,6 = 0,4.
Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
Vậy trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỷ lệ \(\dfrac{0,48}{0,16+0,48}=\dfrac{3}{4}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}=\dfrac{9}{16}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\)
Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh con có da trắng với xác suất là \(\dfrac{9}{16}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{64}.\)
→ Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có da đen (da không trắng) là . \(=1-\dfrac{9}{64}=\dfrac{55}{64}.\) → Đáp án D.
Bình luận