Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?

ID [119490]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có số người da đen chiếm tỉ lệ 75%. Ở trong quần thể này có một cặp vợ chồng da đen, xác suất để con đầu lòng của họ có da đen là

A.\(\dfrac{1}{9}.\)
B.\(\dfrac{8}{9}.\)
C.85%.
D.\(\dfrac{1}{4}.\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BNgười có da trắng chiếm tỷ lệ 100% - 75% = 25%.
Vì quần thể đang cân bằng về di truyền nên thành phần kiểu gen là p2AA : 2pqAa : q2aa. Nên tần số của a = \(\sqrt{{{q}^{2}}}\) = \(\sqrt{0,25}\) = 0,5.
→ Tần số của A = 1- 0,5 = 0,5.
Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.
Vậy trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỷ lệ \(\dfrac{0,5}{0,25+0,5}=\dfrac{2}{3}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{2}{3} \right)}^{2}}=\dfrac{4}{9}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\)
Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh con có da trắng với xác suất là \(=\dfrac{4}{9}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{9}.\)
→ Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có da đen (da không trắng) là \(=1-\dfrac{1}{9}=\dfrac{8}{9}.\) → Đáp án B.
Bình luận