Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?

ID [119508]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có tỷ lệ người da đen chiếm 64%. Một cặp vợ chồng đều có da đen dự định sinh 2 người con, xác suất để trong 2 người con có một đứa da đen và một đứa da trắng là bao nhiêu?

A. \(\dfrac{27}{2048}.\)
B. \(\dfrac{3}{16}.\)
C. \(\dfrac{3}{8}.\)
D. \(\dfrac{27}{4096}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Tỉ lệ người da đen chiếm 64% → Người da trắng chiếm tỉ lệ 36%
→ Tần số a = \(\sqrt{0,36}\) = 0,6.
Tần số A = 1 – 0,6 = 0,4.
- Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
→ Trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,48}{0,16+0,48}=\dfrac{3}{4}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{3}{4} \right)}^{2}}=\dfrac{9}{16}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\) và xác suất sinh con da đen là \(\dfrac{3}{4}.\) Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh 2 con trong đó có 1 con da trắng và 1 con da đen với xác suất là \(\dfrac{9}{16}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{3}{4}.2=\dfrac{27}{2048}.\) → Đáp án A.
Bình luận