Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?

ID [119511]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có tỷ lệ người da đen chiếm 36%. Một cặp vợ chồng đều có da đen, xác suất để người con đầu lòng của họ là con trai và có da giống bố mẹ là bao nhiêu %?

A. 16/81.
B. 64/81.
C. 65/81.
D. 65/162.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D - Tỉ lệ người da đen chiếm 36% → Người da trắng chiếm tỉ lệ 64%
→ Tần số a = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8.
→ Tần số A = 1 – 0,8 = 0,2.
- Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.
→ Trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,32}{0,04+0,32}=\dfrac{8}{9}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{8}{9} \right)}^{2}}=\dfrac{64}{81}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\)
Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh con có da trắng với xác suất là \(=\dfrac{64}{81}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{16}{81}.\)
Vậy xác suất cặp vợ chồng trên sinh con có da đen là \(=1-\dfrac{16}{81}=\dfrac{65}{81}.\)
→ Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là con trai và có da đen là \(\dfrac{65}{81}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{65}{162}\)
→ Đáp án D.
Bình luận