Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đa?

ID [119518]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có tỉ lệ người da đen chiếm 36%. Một cặp vợ chồng đều có da đen dự định sinh 3 người con, xác suất để trong 3 người con của họ có ít nhất một đứa có da đen là bao nhiêu %?

A. \(\dfrac{64}{81}.\)
B. \(\dfrac{13}{24}.\)
C. \(\dfrac{1}{81}.\)
D. \(\dfrac{80}{81}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D - Tỉ lệ người da đen chiếm 36% → Người da trắng chiếm tỉ lệ 64%
→ Tần số a = \(\sqrt{0,64}\) = 0,8. → Tần số A = 1 – 0,8 = 0,2.
- Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.
→ Trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,32}{0,04+0,32}=\dfrac{8}{9}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{8}{9} \right)}^{2}}=\dfrac{64}{81}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa thì xác suất sinh con da trắng (aa) là \(\dfrac{1}{4}\) Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh 3 người con đều có da trắng với xác suất là \(\dfrac{64}{81}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{81}.\) Vậy xác suất cặp vợ chồng trên sinh 3 người con trong đó có ít nhất 1 đứa da đen là \(1-\dfrac{1}{81}=\dfrac{80}{81}.\) → Đáp án D.
Bình luận