Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây thì sẽ di truyền theo dòng mẹ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây thì sẽ di truyền theo dòng mẹ?

ID [304048]

Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây thì sẽ di truyền theo dòng mẹ?

A.Trên nhiễm sắc thể thường.
B.Trên nhiễm sắc thể giới tính X.
C.Trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
D.Trong ti thể.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DGen nằm ở ti thể thì sẽ di truyền theo dòng mẹ. → Đáp án D.
Bình luận