Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể cân bằng di truyền có 36% số người mang nhó?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể cân bằng di truyền có 36% số người mang nhó?

ID [118935]

Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể cân bằng di truyền có 36% số người mang nhóm máu O, 45% số người mang nhóm A. Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B không có quan hệ họ hàng với nhau. Xác suất để họ sinh con có kiểu hình nhóm máu O là

A. 11,11%.
B. 16,24%.
C. 18,46%.
D. 21,54%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Chọn đáp án C
Gọi p, q, r lần lượt là tần số alen IA , IB , IO. Vì QT CB nên cấu trúc DT là:
P2 IAIA + q2 IBIB + r2 IOIO + 2pqIAIB + 2qrIBIO + 2prIAIO
Từ gt → IA = 0,3 ; IB = 0,1 ; IO = 0,6
(♀A) p2 IAIA + 2prIAIO × (♂ B) q2 IBIB + 2qr IBIO
Đứa con đầu máu O →KG của bố,mẹ: IAIO × IBIO
Xác suất để họ sinh con có kiểu hình nhóm máu O là: 2.0,3.0,6/(0,09 + 0,36) IAIO. 2.0,1.0,6/(0,01 + 0,12)IBIO. 1/4 = 18,46%
Bình luận