Ở người, xét một bệnh do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Một người ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Ở người, xét một bệnh do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Một người ?

ID [119000]

Ở người, xét một bệnh do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường. Một người phụ nữ không bị bệnh nhưng có bố bị bệnh kết hôn với người chồng bình thường đến từ quần thể cân bằng di truyền với 19% số người mang gen bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là:

A. 3/44.
B. 3/22.
C. 21/44.
D. 21/22.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Quy ước: A: bình thường, ai bị bệnh
Quần thể người đang trạng thái cân bằng di truyền về gen nói trên, có 19% số người mang gen bệnh
+ Số người không mang gen gây bệnh có kiểu gen AA chiếm tỉ lệ: 1 - 19% = 81%
Tần số alen A = 0,9, tần số alen a = 1 - 0,9 = 0,1
Quần thể cân bằng có cấu trúc: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa
Người vợ có bố bị bệnh nên chắc chắn có kiểu gen dị hợp Aa → Giảm phân cho giao tử A: a
Người chồng có kiểu gen: 0,81AA : 0,18Aa hay \(\dfrac{0,81}{0,81+0,18}\)
AA : \(\dfrac{0,81}{0,81+0,18}\) Aa giảm phân cho giao tử 10/11A : 1/1la
Cặp vợ chồng trên sinh con bị bệnh chiếm tỉ lệ: \(\dfrac{1}{11}a.\dfrac{1}{2}a=\dfrac{1}{22}\)
Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con bình thường là: \(1-\dfrac{1}{22}=\dfrac{21}{22}\)
Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con gái và không bị bệnh là: \(\dfrac{21}{22}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{21}{24}\)
Bình luận