Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 20%AA , 80%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 20%AA , 80%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đ?

ID [119414]

Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 20%AA , 80%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đoạn phôi thì tần số alen a ở thế hệ F4

A. 0,4.
B. 2/13.
C. 0,5.
D. 0,16.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án B Áp dụng công thức giải nhanh số 19, ta có:
- Ở bài toán này, thế hệ xuất phát có 0,2AA : 0,8Aa
→ Tần số a = \(\dfrac{0,8}{2}\) = 0,4 = \(\dfrac{1}{2,5}.\)
- Vận dụng công thức tính tần số ở Fn = \(\dfrac{1}{x+n},\) Ta có x = \(\dfrac{1}{2,5}\) và n = 4.
→ Ở F4, tần số a = \(\dfrac{1}{x+n}\) = \(\dfrac{1}{2,5+4}\) = \(\dfrac{1}{6,5}\) = \(\dfrac{2}{13}\) → Đáp án B.
Bình luận