Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 60%AA, 40%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 60%AA, 40%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đo?

ID [119413]

Ở thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 60%AA, 40%Aa. Nếu tất cả các hợp tử aa đều bị chết ở giai đoạn phôi thì tần số alen A và a ở thế hệ F5 lần lượt là

A.0,6 ; 0,4.
B.0,8 ; 0,2.
C.0,9 ; 0,1.
D.0,36 ; 0,64.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CÁp dụng công thức giải nhanh số 20 : Một quần thể ngẫu phối, thế hệ xuất phát có tần số alen a = \(\dfrac{1}{x}.\) Nếu kiểu hình đồng hợp lặn bị loại bỏ hoàn toàn ở giai đoạn mới sinh thì ở thế hệ Fn, tần số a ở thế hệ trưởng thành là = \(\dfrac{1}{x+n}.\)
Ta có:
- Ở bài toán này, thế hệ xuất phát có 0,6AA : 0,4Aa → Tần số a = \(\dfrac{0,4}{2}\) = 0,2 = \(\dfrac{1}{5}.\)
- Vận dụng công thức tính tần số ở Fn = \(\dfrac{1}{x+n},\) Ta có x = \(\dfrac{1}{5}\) và n = 5.
→ Ở F5, tần số a = \(\dfrac{1}{x+n}\) = \(\dfrac{1}{5+5}\) = \(\dfrac{1}{10}\) = 0,1.
→ Tần số A = 1 – 0,1 = 0,9 → Đáp án C.
Bình luận