Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến?

ID [304482]

Ở thực vật, dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen aaBb, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có kiểu gen ddee. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 tế bào của 2 dòng này tạo ra tế bào lai, tế bào lai phát triển thành cây lai. Cây lai sẽ có kiểu gen

A. aBde hoặc abde.
B. AABbDDEE.
C. aaBBddee hoặc aabbddee.
D. aaBbddee.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Đáp án D.
Lai tế bào sinh dưỡng sẽ tạo ra tế bào lai mang bộ NST lưỡng bội của hai loài (thể song nhị bội). Do đó tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 dòng, dòng thứ nhất có kiểu gen aaBb và dòng thứ hai có kiểu gen ddee thì tế bào lai sẽ có kiểu gen aaBbddee → Cây lai có kiểu gen aaBbddee.
Bình luận