Ở thực vật, khi lai khác dòng thì cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất nhưng tại sao lại không dùng cơ thể lai F1 để làm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở thực vật, khi lai khác dòng thì cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất nhưng tại sao lại không dùng cơ thể lai F1 để làm?

ID [304472]

Ở thực vật, khi lai khác dòng thì cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất nhưng tại sao lại không dùng cơ thể lai F1 để làm giống bằng phương pháp lai hữu tính?

A.vì cơ thể lai F1 nó mang gen lặn có hại, các gen trội không thể lấn át được.
B.vì đời con của cơ thể lai F1 có tỉ lệ dị hợp giảm, xuất hiện đồng hợp lặn có hại.
C.vì cơ thể lai F1 mang một số tính trạng xấu của bố hoặc mẹ.
D.vì cơ thể lai F1 có giá thành rất cao nên nếu làm giống thì rất tốn kém.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Cơ thể lai F1 có kiểu gen dị hợp, do đó có ưu thế lai cao, cho năng suất cao. Tuy nhiên, người ta không dùng giống có ưu thế lai để nhân giống vì khi nhân giống thì đời con sẽ phát sinh biến dị tổ hợp làm cho tỉ lệ dị hợp giảm dần và xuất hiện các đồng hợp lặn gây hại nên giống sẽ giảm năng suất.
Bình luận