Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Ở thực vật, sự di truyền ngoài nhân do gen có ở bào quan nào?

Ở thực vật, sự di truyền ngoài nhân do gen có ở bào quan nào?

A. Lưới nội chất.

B. Ti thể và lục lạp.

C. Ti thể.

D. Lục lạp.

Đáp án B

Đáp án B
Ở thực vật, sự di truyền ngoài nhân do gen có ở ti thể và lục lạp thực hiện, do gen chỉ phân bố ở các bào quan này. Lưới nội chất chỉ có chứa riboxom chứ không chứa ADN.