Of all the movies I’ve watched this year, this one is interesting.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Of all the movies I’ve watched this year, this one is interesting.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755955]

Of all the movies I’ve watched this year, this one is __________ interesting.

A. greatly
B. particularly
C. completely
D. strongly
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: particularly = especially: đặc biệt hơn tất cả
Tạm dịch: Trong tất cả các bộ phim tôi đã xem trong năm nay, bộ này đặc biệt thú vị hơn cả.
anhdz23 tai sao khong phai la great nhi
11 Tháng 7 lúc 20:42
captain2604 collocation (sự phối hợp từ) khó ở chỗ đó đó bạn. giống như mình bảo heavy rain, k phải big rain
11 Tháng 7 lúc 21:13 (1) Cảm ơn