Our charify appreciates all the donations that we have received this weekend.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Our charify appreciates all the donations that we have received this weekend.

ID [756004]

Our charify ___ appreciates all the donations that we have received this weekend.

A. greater
B. greatly
C. great
D. greatness
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: B
B. Greatly (adv): rất lớn, rất nhiều
Phân tích: Nhận thấy chế trống cần điền năm giữa chủ ngữ “Our charity” và động từ “appreciates” nên chỗ cần điển phải là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ sau đó.
Loại A. C (vì Greater và Great đều là đạng tính từ) và D (Greatness là một danh từ).
Tạm Dịch: Tô chức từ thiện của chúng tôi đánh giá rất cao tất cá khoản tài trợ mà chúng tôi đà nhận vào cuối tuần này.