Oxi hóa hết hỗn hợp hai ancol bậc 1, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thành anđehit cần vừa đủ 2,4 gam CuO?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Oxi hóa hết hỗn hợp hai ancol bậc 1, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thành anđehit cần vừa đủ 2,4 gam CuO?

ID [0]

Oxi hóa hết hỗn hợp hai ancol bậc 1, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thành anđehit cần vừa đủ 2,4 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 8,64 gam Ag. Công thức của hai ancol là

A.C3H7CH2OH và C4H9CH2OH  
B. C2H5OH và C2H5CH2OH 
C.C2H5CH2OH và C3H7CH2OH   
D.CH3OH và C2H5OH
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận