Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

ID [0]

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A.(NH4)2HPO4 và KNO3
B.(NH4)2HPO4 và NaNO3
C.(NH4)3PO4 và KNO3
D.NH4H2PO4 và KNO3
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3 ⇒ Chọn A

Bình luận
linhlop12a3 - giải kì vậy
chẳng khác đọc đáp án

Trả lời