Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?

ID [0]

Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?

A.Toluen + Cl2 (as).
B.benzen + H2 (Ni, t0).
C.stiren + Br2 (trong CCl4).
D.toluen + dung dịch KMnO4 (t0)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
phamhuybach - là sao ạ

Trả lời

hongha610 sgk 11 nhá bn
nqtuan94 Benzen + H2 => Xiclohexan
Còn các phản ứng kia chỉ tác động vào nhánh