Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

ID [652312]

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

A. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.
B. 2NH3 + H2O2 + MnSO4  → MnO2 + (NH4)2SO4.
C. 4NH3 + 5O2  hs.png 4NO + 6H2O.
D. NH3 + 3CuO h.png 3Cu + N2 + 3H2O.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận